Hallo👋
Senden Sie uns ganz unverbindlich Ihre persönliche Anfrage. Wir melden uns schnellstmöglich bei Ihnen.
Ihre Anfrage
Die mit Sternchen markierten Felder sind Pflichtfelder
Ihre Anfrage wurde gesendet. Bitte schau ggf. im Spam Ordner nach.
Ihre Anfrage konnte nicht gesendet werden.
Jetzt anrufen: +49 2306 923 40

Ochrana dat

Ochrana osobních údajů EBG electro, EBG eqs a EBG jung
Obecné informace

Následující informace poskytují jednoduchý přehled o tom, co se děje s vašimi osobními údaji, když navštívíte tyto webové stránky. Osobní údaje jsou veškeré údaje, díky nimž je možné vás osobně identifikovat. Podrobné informace k tématu ochrany údajů naleznete v našem prohlášení o ochraně osobních údajů, které se nachází pod tímto textem.

Shromažďování údajů na těchto webových stránkách
Kdo je odpovědný za shromažďování údajů na těchto webových stránkách?

Zpracovávání údajů na našich webových stránkách provádí provozovatel webových stránek. Jeho kontaktní údaje naleznete v části „Poznámka ke správci“ v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů.

Jak vaše údaje zaznamenáváme?

Vaše osobní údaje jsou získávány jednak tím, že nám je sdělíte. V tomto případě se může jednat například o údaje, které zadáte do kontaktního formuláře.

Další údaje jsou automaticky nebo s vaším souhlasem zaznamenávány našimi IT systémy při návštěvě webových stránek. Jde především o technické údaje (např. internetový prohlížeč, operační systém nebo čas vstupu na stránku). K tomuto zaznamenávání dochází automaticky, jakmile vstoupíte na naše webové stránky.

K čemu používáme vaše údaje?

Část údajů shromažďujeme, abychom zajistili bezchybné poskytování webových stránek. Další údaje mohou být použity k analýze vašeho uživatelského chování.

Jaká práva vám přísluší v souvislosti s vašimi osobními údaji?

Máte právo kdykoliv bezplatně získat informace o původu, příjemci a účelu vašich uložených osobních údajů. Navíc máte právo na opravu nebo výmaz těchto údajů. Pokud jste udělili souhlas se zpracováním údajů, můžete jej kdykoli do budoucna odvolat. Za určitých okolností máte také právo požádat o omezení zpracování vašich osobních údajů. Dále máte právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu.

V souvislosti s touto otázkou a dalšími otázkami, týkajícími se ochrany osobních údajů, se na nás můžete kdykoli obrátit.

Automatické profilování

Automatické rozhodování a profilování se nepoužívá.

Analytické nástroje a nástroje třetích stran

Při návštěvě těchto webových stránek může být vaše chování při surfování statisticky analyzováno. K tomu slouží především tzv. analytické programy.

Podrobné informace naleznete v níže uvedeném prohlášení o ochraně osobních údajů.

Obecné poznámky a povinné informace
Ochrana údajů

Provozovatelé těchto stránek berou ochranu vašich osobních údajů velmi vážně. S vašimi osobními údaji zacházíme důvěrně a v souladu s právními předpisy, týkajícími se ochrany údajů, i s prohlášením o ochraně údajů.

Pokud používáte tyto webové stránky, jsou shromažďovány různé osobní údaje. Osobní údaje jsou údaje, díky nimž je možné vás osobně identifikovat. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů vysvětluje, jaké údaje shromažďujeme a k čemu je využíváme. Vysvětluje také, proč a za jakým účelem se tak děje.

Rádi bychom upozornili, že přenos dat na internetu (např. při komunikaci e-mailem) může mít bezpečnostní mezery. Úplná ochrana údajů před přístupem třetích stran není možná.

Poznámka ke správci

Správcem při zpracování údajů na těchto webových stránkách je společnost:

EBG electro GmbH
An der Wethmarheide 17
44536 Lünen
Německo

Telefon: +49 2306 923 40
E-mail: info@ebg-electro.de

 

EBG eqs GmbH
Nikolaus-Groß-Str. 25
44329 Dortmund

Telefon: +49 231 24 96 96 96
E-mail: info@ebg-eqs.de

 

EBG jung GmbH
Heiligenberger Str. 11
88356 Ostrach

Telefon: + 49 7585 93 23 0
E-mail: info@ebg-jung.de

 

Správce je fyzická nebo právnická osoba, která sama nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů (např. jména, e-mailové adresy aj.).

Doba uchovávání

Pokud není v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů uvedena konkrétnější doba uchovávání, zůstanou vaše osobní údaje u nás, dokud nepomine účel jejich zpracování. Pokud uplatníte oprávněnou žádost o výmaz nebo odvoláte souhlas se zpracováním údajů, budou vaše údaje vymazány, pokud nemáme jiné právně přípustné důvody pro uchovávání vašich osobních údajů (např. doby uchovávání podle daňového nebo obchodního práva); v druhém případě budou údaje vymazány, jakmile tyto důvody pominou.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

V naší společnosti jsme jmenovali pověřence pro ochranu osobních údajů.

Telefon: +49 2306 923 40
E-mail: datenschutz@ebg-group.com

Poznámka k předávání údajů do USA a dalších třetích zemí

Používáme mimo jiné nástroje od společností se sídlem v USA nebo dalších třetích zemích, které nejsou zabezpečeny podle zákona o ochraně osobních údajů. Pokud jsou tyto nástroje aktivní, mohou být vaše osobní údaje přenášeny a zpracovávány v těchto třetích zemích. Rádi bychom upozornili, že v těchto zemích nelze zaručit úroveň ochrany údajů srovnatelnou s EU. Například americké společnosti jsou povinny předávat osobní údaje bezpečnostním orgánům, aniž byste proti tomu jako subjekt údajů mohli podniknout právní kroky. Nelze proto vyloučit, že orgány USA (např. zpravodajské služby) zpracovávají, vyhodnocují a trvale ukládají vaše údaje umístěné na serverech USA za účelem sledování. Na tyto činnosti zpracování nemáme žádný vliv.

Odvolání souhlasu se zpracováním údajů

Mnoho operací zpracování údajů je možné pouze s vaším výslovným souhlasem. Již udělený souhlas můžete kdykoliv odvolat. Zákonnost zpracování údajů, ke kterému došlo před odvoláním, zůstává tímto odvoláním nedotčena.

Právo vznést námitku proti získávání údajů ve zvláštních případech a proti přímému marketingu (čl. 21 GDPR)

Pokud je zpracování údajů založeno na čl. 6 odst. 1 písm. E nebo F GDPR, máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů z důvodů vyplývajících z vaší zvláštní situace; to platí i pro profilování založené na těchto ustanoveních. Příslušný právní základ, ze kterého vychází takové zpracování, je uveden v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů. Jestliže vznesete námitku, nebudeme vaše osobní údaje již zpracovávat, ledaže budeme moci prokázat naléhavé legitimní důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo zpracování slouží pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků (právo vznést námitku podle článku 21 odst. 1 GDPR).

Pokud se vaše osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, máte právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, pro tento marketing, což zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu. Pokud vznesete námitku, nebudou již vaše osobní údaje následně pro účely přímého marketingu používány (právo vznést námitku podle článku 21 odst. 2 GDPR).

Právo na odvolání k příslušnému dozorovému úřadu

V případě porušení GDPR mají subjekty údajů právo podat stížnost u dozorového úřadu, zejména v členském státě svého obvyklého pobytu, místa výkonu práce nebo místa údajného porušení. Právo podat stížnost není dotčeno jinak znějícím správním nebo soudním opravným prostředkem.

Právo na přenositelnost osobních údajů

Máte právo na to, abychom vám nebo třetí straně předali údaje, které zpracováváme automaticky na základě vašeho souhlasu nebo v rámci plnění smlouvy, v běžném, strojově čitelném formátu. Pokud požádáte, aby byly údaje přímo předány jinému správci, dojde k tomu jen tehdy, je-li to technicky proveditelné.

Šifrování SSL nebo TLS

Naše stránky využívají z bezpečnostních důvodů a k ochraně přenosu důvěrných informací, jako jsou například objednávky nebo dotazy, které nám coby provozovateli stránek posíláte, šifrování SSL nebo TLS. Zabezpečené připojení poznáte podle toho, že se adresní řádek změní z „http://” na „https://“ a podle symbolu zámku v tomto řádku prohlížeče.

Pokud je šifrování SSL nebo TLS aktivováno, nemůže třetí strana přečíst údaje, které nám předáte.

Informace, výmaz a oprava

V rámci platných zákonných ustanovení máte kdykoliv právo na bezplatné informace o vašich uložených osobních údajích, jejich původu a příjemcích, účelu zpracování údajů a případně právo na opravu nebo výmaz těchto údajů. Můžete se na nás kdykoli obrátit s těmito a dalšími dotazy týkajícími se osobních údajů.

Právo na omezení zpracování

Máte právo požadovat omezení zpracování svých osobních údajů. Za tímto účelem nás můžete kdykoli kontaktovat. Právo na omezení zpracování existuje v následujících případech:

Pokud zpochybníte správnost svých osobních údajů, které máme k dispozici, budeme obvykle potřebovat čas na jejich ověření. Po dobu trvání přezkumu máte právo požádat o omezení zpracování svých osobních údajů.
Pokud ke zpracování vašich osobních údajů došlo/dochází protiprávně, můžete místo výmazu požádat o omezení zpracování údajů.
Pokud vaše osobní údaje již nepotřebujeme, ale vy je potřebujete pro určení, obhajobu nebo vymáhání právních nároků, máte právo požadovat omezení zpracování svých osobních údajů namísto jejich vymazání.
Pokud jste vznesli námitku podle čl. 21 odst. 1 GDPR, musí být provedeno zvážení vašich a našich zájmů. Dokud nebude určeno, čí zájmy převažují, máte právo požadovat omezení zpracování svých osobních údajů.

Pokud jste zpracování svých osobních údajů omezili, mohou být tyto osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze se souhlasem subjektu údajů, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Unie nebo některého členského státu.

Shromažďování údajů na těchto webových stránkách
Soubory cookie

Naše internetové stránky používají tzv. „soubory cookie“. Soubory cookie jsou malé textové soubory a nezpůsobují žádné poškození vašeho koncového zařízení. Ukládají se buď dočasně po dobu trvání relace (soubory cookie relace), nebo trvale (trvalé soubory cookie) ve vašem koncovém zařízení. Soubory cookie relace se na konci vaší návštěvy automaticky smažou. Trvalé soubory cookie zůstávají uloženy ve vašem koncovém zařízení, dokud je sami nevymažete nebo dokud je automaticky nevymaže váš webový prohlížeč.

V některých případech mohou být na vašem koncovém zařízení při vstupu na naše stránky uloženy také soubory cookie třetích stran (Third-Party-Cookies). Ty nám nebo vám umožňují využívat určité služby společnosti třetí strany (např. soubory cookie pro zpracování platebních služeb).

Soubory cookie mají různé funkce. Mnohé soubory cookie jsou technicky nezbytné, protože některé funkce webových stránek by bez nich nemohly fungovat (např. funkce nákupního košíku nebo zobrazování videí). Další soubory cookie se používají k vyhodnocování chování uživatelů nebo k zobrazování reklamy.

Soubory cookie, které jsou nezbytné k provádění elektronické komunikace (nezbytné soubory cookie) nebo k poskytování určitých funkcí, které jste si vyžádali (funkční soubory cookie, např. pro funkci nákupního košíku), nebo k optimalizaci webových stránek (např. soubory cookie pro měření návštěvnosti webu), se ukládají na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR, pokud není uveden jiný právní základ. Provozovatel webových stránek má za účelem technicky bezchybného a optimalizovaného poskytování svých služeb oprávněný zájem na ukládání souborů cookie. Pokud byl vyžádán souhlas s ukládáním souborů cookie, je ukládání příslušných souborů cookie založeno výhradně na tomto souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR); souhlas lze kdykoli odvolat.

Váš prohlížeč si můžete nastavit tak, abyste byli informováni o použití cookies a povolit cookies pouze v konkrétním případě, vyloučit cookies pro určité případy nebo obecně a aktivovat automatické mazání cookies při uzavření prohlížeče. Při deaktivaci cookies může být funkčnost této stránky omezená.

Pokud jsou soubory cookie používány společnostmi třetích stran nebo pro účely analýzy, budeme vás o tom informovat zvlášť v rámci tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů a v případě potřeby si vyžádáme váš souhlas.

Soubory protokolu serveru

Provozovatel stránek automaticky shromažďuje a ukládá informace v takzvaných souborech protokolu serveru (server log files), které nám váš prohlížeč automaticky předává. Těmi jsou:

Typ a verze prohlížeče
Použitý operační systém
Odkaz na adresu URL
Název hostitele přistupujícího počítače
Čas požadavku na server
IP adresa

Tyto údaje se neslučují s jinými zdroji dat.

Získávání údajů probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na technicky bezchybné prezentaci a optimalizaci svých webových stránek – za tímto účelem musejí být zaznamenávány soubory protokolu serveru.

Kontaktní formulář

Pokud nám zašlete dotaz prostřednictvím kontaktního formuláře, budou vaše údaje z poptávkového formuláře, včetně kontaktních údajů, které jste v něm uvedli, uloženy pro účely zpracování dotazu a pro případ následných dotazů. Tyto údaje nepředáváme bez vašeho souhlasu.

Zpracování těchto údajů proběhne na základě čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR, pokud váš dotaz souvisí s plněním smlouvy nebo je nezbytný pro provedení předsmluvních opatření. Ve všech ostatních případech je zpracování založeno na našem oprávněném zájmu na efektivním vyřizování nám adresovaných dotazů (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR) nebo na vašem souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR), pokud byl vyžádán.

Údaje, které jste v kontaktním formuláři uvedli, u nás zůstanou, dokud nezažádáte o jejich výmaz, neodvoláte svůj souhlas s jejich uložením nebo nepomine důvod pro jejich uložení (např. po ukončení zpracování vašeho dotazu). Nutná zákonná opatření – zejména doba uchování údajů – zůstávají nedotčena.

Dotaz e-mailem, telefonicky nebo faxem

Pokud nás kontaktujete e-mailem, telefonicky nebo faxem, bude váš dotaz včetně všech z něj vyplývajících osobních údajů (jméno, dotaz) uložen a zpracován za účelem vyřízení vašeho požadavku. Tyto údaje nepředáváme bez vašeho souhlasu.

Zpracování těchto údajů proběhne na základě čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR, pokud váš dotaz souvisí s plněním smlouvy nebo je nezbytný pro provedení předsmluvních opatření. Ve všech ostatních případech je zpracování založeno na našem oprávněném zájmu na efektivním vyřizování nám adresovaných dotazů (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR) nebo na vašem souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR), pokud byl vyžádán.

Údaje, které jste v kontaktním dotazníku uvedli, u nás zůstanou uloženy, dokud nezažádáte o jejich výmaz, neodvoláte svůj souhlas s jejich uložením nebo nepomine důvod pro jejich uložení (např. po ukončení zpracování vaší žádosti). Nutná zákonná opatření – zejména zákonná doba pro uchování údajů – zůstávají nedotčena.

Zásuvné moduly a nástroje
YouTube se zvýšenou ochranou dat

Tyto webové stránky vkládají videa z YouTube. Provozovatelem stránek je společnost Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Službu YouTube používáme v režimu rozšířené ochrany dat. Podle společnosti YouTube tento režim znamená, že YouTube neukládá žádné informace o návštěvnících této webové stránky předtím, než se podívají na video. Přenos údajů partnerům YouTube však není nutně vyloučen z rozšířeného režimu ochrany údajů. YouTube tak naváže spojení se sítí Google DoubleClick – bez ohledu na to, zda video sledujete.

Jakmile na této webové stránce spustíte video YouTube, vytvoří se spojení se servery YouTube. Serveru služby YouTube přitom bude sděleno, kterou z našich stránek jste navštívili. Pokud jste přihlášeni ke svému účtu YouTube, umožňujete YouTube spojit vaše chování při prohlížení přímo s vaším osobním profilem. Zabránit tomu můžete tak, že se ze svého účtu YouTube odhlásíte.

Kromě toho může YouTube po spuštění videa ukládat do vašeho koncového zařízení různé soubory cookie nebo používat srovnatelné technologie rozpoznávání (např. snímání otisků prstů zařízení). Tímto způsobem může YouTube získat informace o návštěvnících těchto webových stránek. Tyto informace slouží mimo jiné ke shromažďování statistik o videích, ke zlepšování uživatelského prostředí a k prevenci pokusů o podvod.

Po spuštění videa na YouTube mohou být případně spuštěny další operace zpracování údajů, které nemůžeme ovlivnit.

YouTube se používá v zájmu atraktivní prezentace našich online nabídek. Toto představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas, zpracování se provádí výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR; souhlas lze kdykoli odvolat.

Další informace o ochraně osobních údajů u společnosti YouTube naleznete v jejím prohlášení o ochraně osobních údajů na: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Webové fonty Google (lokální hosting)

Tyto stránky používají pro jednotné zobrazení druhů písma takzvané webové fonty poskytované společností Google. Fonty Google jsou nainstalovány lokálně. Připojení k serverům Google se neuskuteční.

Další informace o webových fontech Google naleznete zde: https://developers.google.com/fonts/faq a v Prohlášení o ochraně údajů společnosti Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

OpenStreetMap

Používáme mapovou službu OpenStreetMap (OSM). Poskytovatelem je Open-Street-Map Foundation (OSMF), 132 Maney Hill Road, Sutton Coldfield, West Midlands, B72 1JU, Spojené království.

Když navštívíte webovou stránku, na které je integrována mapa OpenStreetMap, vaše IP adresa a další informace o vašem chování na této webové stránce budou předány společnosti OSMF. OpenStreetMap může za tímto účelem ukládat soubory cookie do vašeho prohlížeče nebo používat podobné rozpoznávací technologie.

Kromě toho může být zaznamenána vaše poloha, pokud jste to povolili v nastavení svého zařízení, např. v mobilním telefonu. Poskytovatel této stránky nemá na tento přenos údajů žádný vliv. Podrobnosti naleznete v zásadách ochrany osobních údajů OpenStreetMap na následujícím odkazu: https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Privacy_Policy.

Použití OpenStreetMap je v zájmu atraktivní prezentace našich online nabídek a snadné lokalizace míst, která uvádíme na webových stránkách. Toto představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas (např. souhlas s ukládáním souborů cookie), zpracování se provádí výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR; souhlas lze kdykoli odvolat.

Vlastní služby
Zacházení s údaji žadatelů

Nabízíme vám možnost ucházet se u nás o zaměstnání (např. e-mailem, poštou nebo prostřednictvím online formuláře). V následujícím textu vás informujeme o rozsahu, účelu a použití vašich osobních údajů shromážděných v rámci procesu podávání žádostí. Ujišťujeme vás, že shromažďování, zpracování a používání vašich údajů bude probíhat v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů a všemi dalšími zákonnými ustanoveními a že s vašimi údaji bude zacházeno přísně důvěrně.

Rozsah a účel shromažďování údajů

Když nám zašlete žádost o zaměstnání, zpracováváme vaše související osobní údaje (např. kontaktní a komunikační údaje, dokumenty k žádosti, poznámky z pohovorů atd.) v rozsahu, který je nezbytný pro rozhodnutí o uzavření pracovního poměru. Právním základem je § 26 BDSG podle německého práva (vznik pracovního poměru), čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR (vznik obecné smlouvy) a – pokud jste k tomu dali souhlas – čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Vaše osobní údaje budou v rámci naší společnosti předány pouze osobám, které se podílejí na zpracování vaší žádosti o místo.

V případě úspěšné žádosti o místo budou vámi poskytnuté údaje uloženy v našich systémech zpracování údajů na základě § 26 BDSG a čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR za účelem realizace pracovního poměru.

Doba uchovávání údajů

Pokud vám nebudeme moci nabídnout práci, odmítnete nabídku práce nebo stáhnete svou žádost, vyhrazujeme si právo uchovávat údaje, které jste nám poskytli, na základě našich oprávněných zájmů (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR) po dobu až 6 měsíců od ukončení procesu žádosti o místo (odmítnutí nebo stažení žádosti o místo). Poté budou data smazána a fyzické dokumenty žádosti o místo budou zničeny. Uložení slouží zejména jako důkaz v případě soudního sporu. Pokud je zřejmé, že údaje budou vyžadovány i po uplynutí šestiměsíční lhůty (např. z důvodu hrozícího nebo probíhajícího soudního sporu), budou údaje vymazány až poté, co pomine důvod jejich dalšího uchovávání.

K delšímu uložení může dojít také v případě, že jste k tomu dali souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR) nebo pokud vymazání brání zákonné povinnosti uložení.

Zařazení do seznamu uchazečů

Pokud vám neudělíme nabídku práce, je možné, že vás zařadíme do seznamu uchazečů. V případě zařazení budou všechny dokumenty a údaje z žádosti o místo převedeny do seznamu uchazečů, abychom vás mohli kontaktovat v případě vhodných volných míst.

Zařazení do seznamu uchazečů je založeno výhradně na vašem výslovném souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR). Udělení souhlasu je dobrovolné a nesouvisí s aktuálním procesem žádosti o místo. Subjekt údajů může svůj souhlas kdykoli odvolat. V takovém případě budou údaje ze seznamu uchazečů neodvolatelně vymazány, pokud neexistují zákonné důvody pro jejich uchování.

Údaje ze seznamu uchazečů budou neodvolatelně vymazány nejpozději dva roky po udělení souhlasu.

Cookie-Einstellungen
Auf dieser Website werden Cookie verwendet. Diese werden für den Betrieb der Website benötigt oder helfen uns dabei, die Website zu verbessern.
Alle Cookies zulassen
Auswahl speichern
Individuelle Einstellungen
Individuelle Einstellungen
Dies ist eine Übersicht aller Cookies, die auf der Website verwendet werden. Sie haben die Möglichkeit, individuelle Cookie-Einstellungen vorzunehmen. Geben Sie einzelnen Cookies oder ganzen Gruppen Ihre Einwilligung. Essentielle Cookies lassen sich nicht deaktivieren.
Speichern
Abbrechen
Essenziell (1)
Essenzielle Cookies werden für die grundlegende Funktionalität der Website benötigt.
Cookies anzeigen
Statistik (1)
Statistik Cookies tracken den Nutzer und das dazugehörige Surfverhalten um die Nutzererfahrung zu verbessern.
Cookies anzeigen